Sayı: 20 / II.ULUSAL RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER KONGRESİ ÖZEL SAYISI-II

 • ERGENLİK DÖNEMİN PSİKOTİK ÇÖKÜŞ ÜZERİNE BİR VAKA ÇALIŞMASI

  Bengi Pirim Düşgör, Nesrin Ertürk

 • BEDEN DİSMORFİK YAKINMASINDAN BORDERLİNE YAPIYA

  Esma Karakurt, Gazanfer Korkut Erence

 • TRAVMA SONRASI ALOPESİ VE KEKEMELİĞİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Talin Öcal, Neslihan Zabcı

 • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN SİMGELEŞTİRME YETİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Arzu Karabenli Bodet, Aslıhan Arıkan Dikçe, Pınar Pöge, Neslihan Zabcı

 • SUÇA SÜRÜKLENMİŞ YUVADA KALAN VE AİLE YANINDA KALAN ÜÇ GRUP ÇOCUĞUN ÇİZİM TESTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ahmet Yılmaz, Gaye Özmen, Funda Akkapulu, Naz Canabakan

 • ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ

  Gaye Özmen, Ahmet Yılmaz, Funda Akkapulu Aydın, Türkay Demir, R. Hülya Bingöl

 • DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN BİR ERKEK ÇOCUĞUN ÇİZİM TESTLERİNDE ANNELİK İŞLEVLERİNİN BULGULAMASI

  Güneş Özen Urcan, Funda Akkapulu Aydın

 • DİSSOSİYASYONUN EŞLİK ETTİĞİ BİR PSİKOZ OLGUSU

  Ahmet Güler, Zeynep Güney

 • İLKÖĞRETİMDE PROJEKTİF TESTLER: "UNUTULMUŞ DİL"İN YANSIMASI

  Sevil Öney Uzunoğlu

 • DEPRESYONDA PSİKOTİK SEMPTOMLAR: TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASINDA PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRME

  İrem Erdem Atak

 • OBSESYONEL BELİRTİLERİN PAYLAŞILDIĞI BİR ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE NEVROZDAN SINIR İŞLEYİŞE DOĞRU

  Neil Gülenay, İrem Erdem Atak

 • İNFERTİL ÇİFTLERDE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME SÜRECİ: SORUNSALLAR VE YANSIMALARI

  Maria Clelia Zurlo / Çeviren: Zeren Okçuoğlu

 • YEME İLE KUSMANIN SINIRINDA BİR YAŞAM

  Nazlıhan Aktaş, Seçil Ürkmez