Yazım Kuralları

 • YAZIM KURALLARI 

  1. Yansıtma Dergisi; projektif testler, psikanalitik psikopatoloji ve klinik psikoloji alanlarında yazılara yer veren bilimsel bir yayındır. İçeriğinde klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, tezlerin tanıtımı türünden yazıla­ra yer verilir. Yansıtma dergisi altı ayda bir olmak üzere yılda iki kere yayımlanır.

  2. Yazıların dili Türkçedir. Yazılar kolay anlaşılır olmalı, yazılarda mümkün olduğunca yabancı sözcüklerin Türkçe kar­şılıkları kullanılmalı, alışılmamış sözcüklerin yabancı dildeki karşılıkları ilk kullanımlarında parantez içinde verilmelidir.

  3. Gönderilen  yazıların başka   bir   dergide   yayımlan­mış   ya da   yayına    kabul    edilmemiş    olması    gerekir. Daha önce kongre   ya da bilimsel   toplantılarda   bildi­rilmiş   ve   özeti yayımlanmış çalışmalar kabul edilir.

  • a. Yazılar A-4 kağıda çift aralıklı olarak bilgisayarla yazılmalı ve kağıdın iki tarafında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazıların uzunluğu, şekil ve tablolar dahil 20 sayfayı geçmemelidir ve APA yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. 10-12 font karakter büyüklüğü seçilmeli ve Times New Roman ya da benzer bir format kullanılmalıdır.
  • b. Yazının en az bir örneği yazar(lar)ca saklanmalı, bir örneği e-mail olarak editor@yansitmadergisi.com  adresinden dergimize gönderilmelidir.
  • c. Yazı metninin bütün yazarlarca okunup onaylandığını, yayın hakkının Yansıtma Dergisine devredildiğini ve yazışma adresini içeren bir belge bütün yazarlarca imzalan­malı ve faks veya posta yoluyla tarafımıza gönderilmelidir.
  • d. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

  4.  Araştırma yazıları aşağıdaki sıraya uyularak hazırlanmalıdır.

  Kapak sayfası: Yazı başlığı (Türkçe-İngilizce), yazarların adı, unvanları, çalıştıkları kurum.

  Özetler sayfası: Özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde olmalı, 250 kelimeyi geçmemeli yazının Türkçe ve İngilizce başlıklarını taşı­malı; Özetlerin sonuna mutlaka 2-5 anahtar sözcük konmalıdır. Türkçe anah­tar sözcükler, İngilizce anahtar sözcüğün tam karşılığı ol­malıdır. 

  Ana metin: "Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Te­şekkür (gerekli görülmüşse), Kaynaklar, Tablolar (her tablo başlık ve dip notlarıyla ayrı sayfada ol­malıdır), resim alt yazıları " bölümlerini içermelidir.

  Tablolar: Microsoft Wordde "Tablo Ekle" bölümünü seçtiği­nizde açılan tablo şekliyle yapılmalı (en basit haliyle), tablo­ların biçimlerinde karışık düzenlemelere gidilmemelidir.

  Kaynaklar: Yayına ilişkin seçilmiş; kitap, makale veya diğer kaynaklardan meydana gelmiş bir listedir. Kaynaklar; atıf yapıldığı yerde parantez içine alınarak gösteril­melidir. Kullanılan kaynakların tümü metin sonunda alfabetik bir lis­te halinde ve APA formatında sunulmalıdır. Kaynaklar bölümünde, kaynaklar numaralandırılmadan yazar soyadlarına göre alfabetik sırada düzenlenmelidir.
  Yazar adını tarih, kaynağın başlığı, dergi adı, cilt, sayı ve sayfa numarası izler. Kaynaklar bölümünde her bir kaynak için, ilk satırdan sonraki satırlar içerden başlamalıdır.

  Aynı yazarın birden fazla yayını söz konusu ise kronolojik olarak sıralanmalıdır.
  Aynı yazara ait ve aynı yılda yayımlanmış birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, yıldan sonra a, b, c? gibi harfler kullanılır.

  Kaynakların doğru yazılış biçimlerine örnekler: 

  Dergide Makale:

  Metin içindeki göndermede:
  (Yazar, Yıl) 
  (Berndt, 2002)

  (Wegener ve Petty, 1994)

  (Kernis ve arkadaşları, 1993)

  Kaynakçada:

  Dergi makalesi:
  Yazar, A. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, Cilt (Sayı), sayfa aralığı. DOI (varsa)
   

  Örnekler:
  Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 7(5), 7-10.
  Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.
  Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A. ve Harlow, T. (1993). Theres more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

  Üç-Yirmi Yazar Arasında ise:
  Nguyen, T., Carnevale, J. J., Scholer, A. A., Miele, D. B. ve Fujita, K. (2019). Metamotivational knowledge of the role of high-level and low-level construal in goal-relevant task performance. Journal of Personality and Social Psychology, 117(5), 879-899.

  Yirmi Yazardan Fazla ise:

  Pegion, K., Kirtman, B. P., Becker, E., Collins, D. C., LaJoie, E., Burgman, R., Bell, R., DelSole, R., Min, D., Zhu, Y., Li, W., Sinsky, E., Guan, H., Gottschalck, J., Metzger, E. J., Barton, N. P., Achuthavarier, D., Marshak, J., Koster, R., . . .  Kim, H. (2019). The subseasonal experiment (SubX): A multimodel subseasonal prediction experiment. Bulletin of the American Meteorological Society, 100(10), 2043-2061. http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000166

  Kitap:

  Kaynakçada:
  Yazar, A. (Yıl). Kitabın adı. Basımevi.
  Kitap içinden bir bölüm:
  Yazar, A., ve Yazar, B. (Basım yılı). Bölüm veya makale adı. A. Editör ve B. Editör (Ed.), Kitabın adı içinde (bölümün sayfa aralığı). Basımevi.

  Örnekler:
  Calfee, R. C. ve Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. American Psychological Association.
  Helfer, M. E., Keme, R. S. ve Drugman, R. D. (1997). The battered child (Beşinci baskı). University of Chicago Press.
  ONeil, J. M. ve Egan, J. (1992). Mens and womens gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle içinde (ss. 107-123). Springer.


  Tez:

  Yazar, A. (Yıl). Tezin başlığı [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi/ Yayınlanmamış doktora tezi]. Üniversitenin adı.

  Örnekler:
  Samson, J. M. (2016). Human trafficking and globalization [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Virginia Polytechnic Institute and State University.

  Konferansta Konuşma, Bildiri:

  Yazar, A. (Ed.). (Yıl). Bildirinin başlığı. Yayıncı. URL (varsa)

  Huang, S., Pierce, R. ve Stamey, J. (Eds.). (2006). Proceedings of the 24th annual ACM international conference on the design of communication. ACM Digital Library. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1166324&picked=prox

  Elektronik Kaynak:

  Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. 2 Mayıs 2006 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden alınmıştır.