Sayı: 20 / ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN SİMGELEŞTİRME YETİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN SİMGELEŞTİRME YETİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

    Arzu Karabenli Bodet, Aslıhan Arıkan Dikçe, Pınar Pöge, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Bu çalışmanın başlıca amacı, öğrenme güçlüğü ile ruhsal süreç arasındaki bağlantıyı incelemektir. Bilişsel aalnda birçok çalışma yürütülmüş olmasına rağmen, ruhsal süreçlerin öğrenme güçlüğü üzerindeki etkilerini inceleyen çok az çalışma yapılmıştır. Klein'a göre (1930) simgeleştirmedeki başarısızlık, zihinsel alanda boşluklar ile sonuçlanmaktadır. Khan (1972) birincil narsisismin gelişimi ve çocuğun ve bireyselleşme olanaklarını sorgulayarak, öğrenme güçlüğü ve erken dönem anne çocuk ilişkisinin niteliği arasında bağ olduğunu ifade etmiştir. Çocuğun annesinden ayrılabilme ve bireyselleşme yetisi, bilişsel işlevlerin gelişimi için kaçınılmazdır. Bu çalışmada sınıf ortalamasının altında akedemik performans göstererek kliniğe başvurup öğrenme güçlüğü tanısı almış üç çocuğun simgeleştirme düzeyleri, anne-çocuk erken dönem ilişkilerinin niteliği, depresif pozisyonu işleyebilme ve kendi başına olma yetileri, Rorschach, CAT, TAT değerlendirilmeye çalışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Simgeleştirme Yetileri, Öğrenme Güçlüğü, Projektif Testler, Rorschach Testi, CAT, TAT