Sayı: 32 / YETİŞKİN OLMA YOLCULUĞUNDA SINIR DURUM: AYRIŞMA-BİREYSELLEŞME EKSENİNDE ŞEKİLLENEN NESNE KAYBI

  • YETİŞKİN OLMA YOLCULUĞUNDA SINIR DURUM: AYRIŞMA-BİREYSELLEŞME EKSENİNDE ŞEKİLLENEN NESNE KAYBI

    Aylin Erbahar, Gülce Fıkırkoca Atik
    Özet :

    Bu yazıda, 20 yaşındaki erkek bir hastanın ayrışma ve bireyselleşme ekseninde şekillenen nesne kaybı sorunsalı, Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, nesne kaybının etiyolojisinin incelenmesi ve bunun sınır patolojilerdeki yerine değinmektir. Ergenlikte bulanık olan sınırlar yetişkinlik dönemine doğru daha belirginleşmektedir; ancak bu durum bu vakada olduğu gibi her zaman kolay olamamaktadır. Annelik işlevinin yetersizliği; yetişkin olmayı ve kayıplarla baş edebilme kapasitesini zorlaştırmaktadır. Rorschach Testi`nde; nesne kaybı sorunsalı, anne imgesi, kimlik tasarımı, boşluklara olan hassasiyet ve narsisistik kırılganlık, ayrılmadaki zorluk ve depresif duygulanım sırasıyla (I, III, VII, VIII, IX); (I, V, VI); (I); (I.X) ve renk yanıtları düşünülerek ele alınmıştır. Ayrışma bireyselleşme eksenine bağlı olarak oluşan nesne ilişkileri TAT ile değerlendirilmiştir: narsisistik yetersizlik, ayrışma meselesi, depresif duygulanım, boşluklara, kayba ve iç/dış sınırlara hassasiyet ise sırasıyla (1); (2,13BM); (3BM) ve (12BG, 16,19) kartları üzerinden değerlendirilmiştir. Bu çalışma, Fransız okulu sistemine göre değerlendirilen projektif testlerden alınan örneklerle desteklenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada bazı sınır patoloji özelliklerinin aynı zamanda ergenlik döneminin bir uzantısı olup olmadığı da tartışılmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Ergenlik, Sınır durum, Rorschach, TAT