Sayı: 32 / TRAVMA ÖYKÜSÜ OLAN BİR VAKANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • TRAVMA ÖYKÜSÜ OLAN BİR VAKANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Irmak Güneş Saraç
    Özet :

    Bu çalışma kapsamında çocukluğunda aile içi şiddet ortamında yetişen ve güncel olarak eşi tarafından tekrarlayan şekilde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan 34 yaşındaki vaka D.?nin ruhsal işleyişi projektif testlerle değerlendirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış psikanalitik yönelimli öngörüşmenin ardından D.?ye Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) uygulanmış ve test protokolleri Fransız Okulu içerik analizi ile değerlendirilerek yorumlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda D.?nin depresif bir duygudurum içinde olduğu, dürtü ve duygulanımlarına karşı katı savunmalar kullandığı, test protokollerinde pregenital dönem anne imgesine dair sorunsala, erken dönem nesne ilişkilerine dair travmatik nitelikte içeriğe, kötü ve zarar verici nesnelere rastlandığı; mazoşisttik özellikler içeren narsisistik bir ruhsal işleyişe sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra çalışma dahilinde psikanalitik kuram çerçevesinde mazoşizm kavramına ve tekrarlayan şekilde şiddete maruz kalmaya dair literatüre değinilmiştir. Bu kuramsal temele, yapılan öngörüşmeye ve projektif test bulgularına dayanarak; D.?nin travma öyküsünün, erken dönem nesne ilişkileri problematiğinin ve buna bağlı mazoşisttik eğilimlerinin tekrarlayan şekilde şiddete maruz kaldığı ilişkiyi sonlandırmakta yaşadığı güçlükle ilişkisi tartışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Şiddet, Travma, Mazoşizm, Projektif Testler