Sayı: 26 / FROTEMPORAL DEMANSIN DAVRANIŞSAL VARYANTININ PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  • FROTEMPORAL DEMANSIN DAVRANIŞSAL VARYANTININ PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

    Erkan Kalem
    Özet :

    Bu çalışmada projektif testler aracılığıyla frontotemporal demansın davranışsal varyantı (buFTD) incelenmiştir. İlgili literatürde, projektif testlerle buFTD?yi araştıran bir çalışma bulunmadığı görülmektedir. Çalışmaya, hastalığın erken döneminde teşhis konmuş olan buFTD hastaları dahil edilmiş; hastalar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'nden alınmıştır. Psikanalitik bakış açısı ile, buFTD hastalarının değerlendirilmesinde, Rorschach, TAT ve Erken Dönem Anılar Formu kullanılmıştır. Bu çalışmada, Rorschach Kart 4, TAT 3BM ve 13MF kartları ve Erken Dönem Anılar Formu ile toplanmış veriler niteliksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma hipotezi, bağlantılara yönelik saldırılarla kendini gösteren ölüm dürtüsünün etkisi altındaki içsel kendilik ve ebeveyn/öteki temsillerinin daha dezorganize bir halde olacağı şeklindeydi. Araştırma bulguları ise, hastaların daha fazla olumsuz/kötü içsel kendilik ve ebeveyn/öteki temsillerine sahip olduklarını ortaya koymuş ve araştırma hipotezini desteklemiştir. Bu sonuç, Winnicott'in "tutma" fonksiyonu ve Bion'un "kapsama" fonksiyonu bağlamında yorumlanabilir. Ölüm içgüdüsü etkisi sonucu yaşanan biyolojik temelli bir nörodejeneratif sürecin psikolojik açıdan görünümleri vardır ve bunlar da, kişinin içsel dünyasındaki kendilik ve öteki temsilleri içinde yer alan tutma ve kapsama yapılarının tahrip olmasını içerir. Bu bulgular, araştırmanın diğer bulguları ile daha kapsamlı bir şekilde desteklenebilir.

    Anahtar Kelimeler : frontotemporal demansın davranışsal varyantı, psikanalitik nesne ilişkileri teorisi, Rorschach, Tematik Algı Testi, Erken Dönem Anılar Formu