Sayı: 25 / PSİKOZ İÇİN ULTRA YÜKSEK RİSKTE BULUNAN HASTALARIN RORSCHACH BÜTÜNLEYİCİ SİSTEM İLE EŞTANI DURUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR VAKA SERİSİ

 • PSİKOZ İÇİN ULTRA YÜKSEK RİSKTE BULUNAN HASTALARIN RORSCHACH BÜTÜNLEYİCİ SİSTEM İLE EŞTANI DURUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR VAKA SERİSİ

  Naomi Inoue , Yuko Yorozuya, Tomoyuki Funatogawa, Taiju Yamaguchi, Naoyuki Katagiri, Naohisa Tsujino, Takahiro Nemoto, Masafumi Mizuno
  Çeviren: Alperen Ak
  Özet :

  Arkaplan: Psikoz geliştirmede Ultra Yüksek Risk (Ultra High Risk-UHR) altında bulunan bireylerin heterojen dağılım gösterdiğini ve eştanıyla sık tekrarlandığını görmekteyiz. Bu yüzden bu hastalar için eştanı durumlarını tanımlamak ve uygun tedaviyi seçmek klinik olarak zorlayıcıdır. Bu çalışma UHR?nin bireysel farklılıklarını Rorschach Bütünleyici Sistem (Rorschach Comprehensive System-RCS) kullanarak ortaya koymak ve sistemin kullanışlılığını eştanı durumlarını ölçmesi ve optimal müdahaleleri yapmadaki yararlılığını ölçmeyi amaçlamaktadır. Metod: Azalmış psikotik semptomları olduğu rapor edilerek kabul edilen 4 ergen vak'a ele alınmıştır. Psikotik semptomları belirlemek için yapılandırılmış görüşmenin yanı sıra bütün katılımcılara Bütünleyici Sistem ile Rorschach uygulanmıştır. Son tanı ve eştanı durumları bu iki uygulamanın sonuçları bir araya getirilerek belirlenmiştir. Bulgular: Yapılandırılmış görüşmeye alınan bütün katılımcılar Azalmış Pozitif Semptom Sendromu tanısını karşılamaktadır. İki katılımcının Rorschach protokolleri çok kısadır. Rorschach verilerinin niceliksel analizi sonucu belli başka ortak konular ortaya çıkmıştır. Algısal Düşünce Indeksi (Perceptual Thinking Index- PTI) puanları 3, Başa Çıkma Eksikliği indeksi (Coping Defect Index-CDI) puanlarında bir pozitif ve sıfır hayran hareketi yanıtı. Protokollerin niteliksel analizi ise her katılımcının eştanı durumları ve endişeleri olduğuna dair bilgi sağlamıştır. Kısa protokollerin yorumsal geçerliliği sınırlı olsa da RBS ruhsal fenomeni anlamada ve UHR hastalarının eştanı durumlarına dair içgörü sağlamaktadır. Dolayısıyla bu heterojen gruba uygun müdahaleleri kolaylaştırıcı olmaktadır.

  Anahtar Kelimeler : Ultra Yüksek Risk (Ultra-High Risk; UHR), eştanı, Rorschach Bütünleyici Sistem (Rorschach Comprehensive System, RCS)