Sayı: 25 / NEVROTİK DURUMUN PSİKOTİK GÖRÜNÜMÜ: RORSCHACH İLE ANALİZ

  • NEVROTİK DURUMUN PSİKOTİK GÖRÜNÜMÜ: RORSCHACH İLE ANALİZ

    Esma Karakurt , Gazanfer Korkut Erence
    Özet :

    Psikoz (gerçeğin değerlendirilmesinde başarısızlık) ve nevrozun (gerçeğin kısmi bozulması) aynı anda var olması mümkün müdür ya da bu hangi şekillerde mümkün olabilir? Bu sorunun yanıtı "kendine kendine konuşma ve gülme" "köyün imamının asıl eşinin kendisi olduğu düşünceleri", "babası ve ağabeyinin kendisine tecavüz etmek istedikleri" ve "ailesinin onu öldürmek istediği" şikayetleri ile psikiyatri kliniğine yatırılan Bayan Z.'nin protokolünde aranacaktır. Her ne kadar Bayan Z. hasta olduğuna inanmasa da psikotik bozukluk tanısı konulmuş ve ailesinin isteği ile hastaneye yatırılmıştır. Semptomlarının ruhsal yapısını psikanalitik bakış açısıyla anlamak ve tanımlamak için Rorschach testi uygulanmıştır. Bu bağlamda; düşünce süreçleri, erken dönemnesne ilişkileri, duygulanımsal dünya, savunma mekanizmaları, libidinal ve agresif dürtüler hakkında önemli bilgiler veren bu çalışmanın bulguları, nevroz ve psikoz arasındaki dalgalanmaları açığa çıkarmak amacıyla tartışılacaktır. Sonuç olarak Bayan Z.nin gündelik hayatındaki semptomlar psikotik duruma işaret etse de Rorschach, bir nevrotik durum olan kastrasyon anksiyetesine işaret etmektedir. Bu çalışma, ailenin kastrasyon anksiyetesine karşı savunma mekanizmasının Bayan Z nin psikotik semptomlarına yol açıp açmadığını bulmaya çalışmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Kastrasyon anksiyetesi, Psikoz, Rorschach, Savunma Mekanizması