Sayı: 25 / FOBİK OBSESİF NEVROZUN RORSCHACH İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • FOBİK OBSESİF NEVROZUN RORSCHACH İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Ayşen Maraş, Filiz Özekin Üncüer
    Özet :

    Bu makalede sosyal ilişkilerinde kaygı ile çevresindekiler tarafından yarglanmaya ve sunum yapm??? dair kaygılar yaşayan 24 yaşındaki hastanın Rorschach testi ile ruhsal değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Rorschach Testi sonuçları Fransız Psikanalitik Ekolü çerçevesinde değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastanın temel çatışması Ödipal düzlemde gerçekleşmekte, izolasyon, represyon ve entellektüalizasyon mekanizmaları ön plana çıkmaktadır. Anneye ilişkin yanıtların intrusif içeriği dikkati çekmektedir. Yanıtların içeriği detaylı olarak incelenmiş ve tartışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Obsesyonlar, Fobi, Rorschach