Sayı: 22 / ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN RUHSAL VE BİLİŞSEL SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

  • ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN RUHSAL VE BİLİŞSEL SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

    Sevinç Kap, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Günümüzde kabul gören tanıma göre Öğrenme Bozukluğu, zeka düzeyi normal veya normalin üzerinde olmasına rağmen, aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, yazma ve aritmetik becerilerin beklenenin altında olmasıdır. Bu tanım, Öğrenme Bozukluğunun genel özelliklerini vermekte ancak etiyolojisine dair açıklama içermemektedir. Psikanalitik yaklaşım erken dönem anne bebek ilişkisi ile öğrenme Bozukluğu arasındaki bağ üzerinde durmaktadır. Erken dönem anne bebek ilişkisindeki kopukluklar depresif sorunsal, simgeleştirme kapasitesinin yetersizliği ve ketlenme ile sonuçlanmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, ÖB'de ruhsal süreçlerin bilişsel süreçler üzerine olan etkisini incelemektir. Bu amaçla, ruhsal süreçlere değerlendirmek üzere CAT, TAT ve Rorschach testleri, bilişsel süreçleri değerlendirmek üzere ise Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi uygulanmıştır. Her iki grubun yanıtları bilişsel süreçler, nesne kaybı endişesi, kapsayıcı işlevler ve dürtüsel ketlenme/taşkınlık açısından karşılaştırılmıştır. Öğrenme Bozukluğu tanısı almış 30 çocuğun test yanıtları, tanı almamış kontrol grubunu oluşturan 30 normal çocuğun yanıtları ile karşılaştırılmıştır. İki grup arasında yapılan karşılaştırmalar, öğrenme bozukluğu grubu ve kontrol grubu arasında bilişsel ve ruhsal süreçler açısından anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, öğrenme bozukluğu grubunda bilişsel süreçlerde bozulma, yoğun nesne kaybı endişesi, kapsayıcı işlevlerde yetersizlik ve dürtüsel ketlenmeye/taşkınlığa işaret etmektedir. Araştırmanın sonuçları, ruhsal alanda var olan sorunların bilişsel süreçler üzerine olan bozucu etkisini ortaya koymaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Öğrenme bozukluğu, ruhsal süreçler, bilişsel süreçler, Rorschach testi, CAT testi, TAT testi.