Sayı: 18 / ERGENLİK YOLCULUĞUNDA SINIR

  • ERGENLİK YOLCULUĞUNDA SINIR

    Bengi Pirim Düşgör
    Özet :

    Ergenlik dönemi kendine özgü işleyişiyle sınırların belirsizleştiği, sevilen nesnenin kaybına yönelik endişelerin şiddetlendiği bir dönemi içerir. Tüm ergenler, sınır işleyişe yatkın görünürler ve projektif testlerde verdikleri yanıtlarla da yetişkin sınır hastaların sorunsalına benzer bir anlatımla karşımıza çıkarlar. Püberte değişimlerinin bedende yarattığı farklılaşma, kontrolü yitirme duygusunun yoğunluğu, ödipal çatışmanın yeniden canlanması ve boşluk duygusuyla yoğun uğraşlar ergenlik döneminin önemli konularını oluşturur. Bedendeki kontrol dışı değişimler ergende huzursuzluk yaratacak ve bedene yönelik narsisistik yatırımlarda da bir farklılaşmaya yol açacaktır. Bu yazıda Winnicott tarafından ergenliğe getirilen yorumlar ve kavramsallaştırmalarla, ?sınır? kavramına Andre Green tarafından getirilen tanımlama tartışılırken bir yandan da ?sınırdaki? ergenlerin Rorschach Testi ve TAT yanıtları değerlendirilmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Ergenlik, sınır işleyiş, Rorschach Test, TAT.