Sayı: 18 / BİR SINIR ÖRGÜTLENME OLGUSUNUN İDEAL BENLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • BİR SINIR ÖRGÜTLENME OLGUSUNUN İDEAL BENLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Ayşenur Bay Aytekin, İrem Erdem Atak
    Özet :

    Freun?un 1924 yılında yaptığı nevroz ve psikoz ayrımına daha sonraki yıllarda bu iki katagoriye uymayan sınır olgular tanımının eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu olguların temel özellikleri olarak sayılabilecek nesne kaybına karşı hassasiyet ve ödipal dönemin karakterinin bu durum tarafından belirlenmesi, ideal benlik ve benlik idealinin baskın ve üstbenliğin zayıf olması, nesnenin ya çok nüfuz edici ya da terkeden olarak algılanması ve benlik algısının da benzer bölünmeye uğruyor olması projektif testlerle değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada bir sınır olgunun benlik ideali ve ideal benlik ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla hastanın rORSCHACH TESTİ VE tat?s değerlendirmeye alınmış, testlere verilen yanıtlarda hem sınır olgu özellikleri hem de sınır olgulardaki ideal benlik kurgusuna yönelik bir inceleme yapılmıştır. Hastanın testlerinde, entelektüalizasyon çabası, kişilerarası ilişkileri dile getirmekte yaşadığı zorluk, yabancılaşma duyguları, nesnelere ve kendiliğe dair çiftedeğerli tutum, nesneyle ayrışmakta zorluk, narsisistik eksiklik endişesi, erken dönem nesneleriyle ilgili çatışmalar ve özdeşim sorunları öne çıkmıştır. Hastanın hiç renk yanıtı vermediği Rorschach testinde renklerin harekete geçirdiği duygulara yönelik karşıt tepki geliştirdiği görülmüştür. Hastaya uygulanan projektif testler benlik ideali kavramı çevresinde yorumlandığında yanıtlarının bu tanımlara uyumlu olduğu söylenebilmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Sınır olgu/durum, ideal benlik, Rorschach Testi, TAT