Sayı: 31 / SUÇA SÜRÜKLENEN ERGENLERİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • SUÇA SÜRÜKLENEN ERGENLERİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Aysel Demir, Bengi Pirim Düşgör
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı suça sürüklenen çocukların ruhsal işleyişlerinin sembolizasyon kapasiteleri açısından projektif testler aracılığı ile değerlendirilmesidir. Çalışmanın araştırma grubu hırsızlık suçuna sürüklenen ve Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu?nda tutuklu bulunan, 14-17 yaş aralığındaki 32 erkek ergenden oluşmaktadır. Kontrol grubu ise herhangi bir suça sürüklenmemiş, psikiyatrik bir başvurusu bulunmayan, araştırma grubu ile yaş ve sosyoekonomik özellikleri bakımından eşleştirilmiş 14- 17 yaş arası 32 erkek ergenden oluşmaktadır. Katılımcılar ile demografik bilgi formu doldurulmuş, psikanalitik yönelimli öngörüşme yapılmış ve ardından katılımcılara Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) uygulanmıştır. Her iki grup tasarım oluşturma ve düşlem kurma kapasiteleri, dürtüleri ve duygulanımları sembolize etme, dürtüsellik düzeyi ve eyleme geçiş sorunsalı açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz ve içerik analizi sonucunda, erken dönem anne-bebek ilişkisindeki örselenmeler nedeniyle suça sürüklenen çocukların sembolizasyon kapasitelerinin yetersiz olduğu, dürtüleri ve duygulanımları tasarımlara bağlayarak işleyebilmekte güçlükler yaşadıkları saptanmıştır. Bununla birlikte içerik analizinde simgeleştirmenin karşıtı olarak dürtüsel patlama ve eyleme geçişe yönelik bulguların ön plana çıktığı görülmüştür.

    Anahtar Kelimeler : Suça Sürüklenen Çocuklar, Sembolizasyon Kapasitesi, Rorschach Testi, Tematik Algı Testi, Eyleme Geçiş