Sayı: 24 / 'TEK KİŞİLİK BALO': NARSİSİZM ÜZERİNE KURAMSAL VE KLİNİK NOTLAR

  • 'TEK KİŞİLİK BALO': NARSİSİZM ÜZERİNE KURAMSAL VE KLİNİK NOTLAR

    Yavuz Erten
    Özet :

    Psikanalizin on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başlangıcındaki doğumu histerik patoloji üzerindeki yoğunlaşmasıyla karakterizedir. Psikanalizin yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki araştırma odağı ise narsisizm ve sınırda kişilik patolojileri olmuştur. Bu dönemde, sadece klinik değil kültürel değişkenler de narsisizmin ne kadar baskın bir olgu olduğunu gözler önüne serer. Bu sebeple söz konusu zeitgeist ?narsisizm kültürü? olarak da anılır. Bu yazıda narsisizm olgusu öncelikle içerdiği bir dizi psikanalitik kavramın perspektifinde ele alınmaktadır: Anaklitik ve Narsisistik Nesne Seçimleri; Nesne Libidosu-Narsisistik Libido Karşıtlığı; Narsisistik Kişilik Bozukluğu; Benlik İdeali; Psikosomatik Bütünleşme Sorunsalı; Sahte Kendilik; Utangaç Narsisist; ?Zihin Nesne?. Bu kavramlar ele alınırken Freud?dan başlayarak günümüzün psikanalitik yaklaşımlarına kadar narsisizm olgusunun açıklanmasındaki değişimler ve farklara da değinilmektedir. Ayrıca günümüzün psikanalizinde narsisizmin konusunda hakim olan iki temel yaklaşım olan Kernberg ve Kohut?un terapileri teknik özellikleri açısından özetlenmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Benlik İdeali, Sahte Kendilik, Utangaç Narsisist, Narsisistik Nesne Seçimi, Kendiliknesnesi Aktarımı, Psikosomatik Bütünleşme, Zihin Nesne