Sayı: 24 / PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİNDE NARSİSİSTİK SORUNSALIN GÖRÜNÜMLERİ

  • PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİNDE NARSİSİSTİK SORUNSALIN GÖRÜNÜMLERİ

    Funda Akkapulu Aydın, Özlem Namlı
    Özet :

    Narsisizm kavramı en temelde insanın kendisinden, hayatından ve bu dünyadaki varoluşundan haz veya acı duymasıyla ilintilidir. Narsisizmin bu şekilde kavramsallaştırılması, onu iç ve dış dünyayla ilişkimizi saptayan, genel insanlık haline ait bir kavram düzeyine yükseltir. Narsisizmin patolojik bir örgütlenmeye uzanmış halinde ise bütünlenmiş benlik tasarımına ulaşmak ve özellikle özdeşim nesnesi olan öteki ile mesafesi belirlenmiş ilişkiler kurmak zor olmaktadır (Kernberg, 1975). Çizim testlerinin projektif değerlendirmesinde narsisistik bir çizim protokolünde yama, desen, sembol çizimlerinin ve/veya büyük çizimlerin beklenmesi gerek şart değildir. Narsisistik bir protokolde özdeşim sürecinde yaşanan sorunların teste yansıması en önemli veridir. Bu yansımaları okumak testörün klinik ve psikopatoloji bilgisi ile testörün uzmanlığı ile mümkün olur. Çizimlerin ruhsal yapılanmaya dair ipuçları sadece tek tek tasarımlarda (uzuvlar, çizim niteliği, atikülasyon malzemeleri vb) her zaman görülmeyebilir. Bu olgular tam da bu nitelikleri nedeniyle bu yazı için seçilmişlerdir. Tek tek görüngülerde ruhsal dinamik belirlenemez. Tüm akışa, çizim niteliklerinin birbiri ile ilişkisine bakmak gerekir.

    Anahtar Kelimeler : Narsisizm, Projektif Çizim Testleri