Sayı: 16 / ASTIM TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA DEPRESYON VE ENDİŞE BULGULARININ PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • ASTIM TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA DEPRESYON VE ENDİŞE BULGULARININ PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Büşra Tanık
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı astım tanısı almış çocukların duygulanımlarının projektif testlerle değerlendirilmesidir. Bu çalışma, psikanalitik kuram temel alınarak, projektif testler kullanılarak yapılmıştır. Astım çocukluk çağı psikosomatik hastalıkları içinde en sık rastlanan kronik çocuk hastalıklarından biridir; ancak literatürde astım üzerine yapılmış çok sayıda çalışmaya rastlanmamaktadır. Çalışmanın araştırma grubu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Servisi?nde astım tanısı almış 6-12 yaş aralığında 30 çocuktan oluşmaktadır. Çalışmada 6-12 yaş aralığındaki çocukların Rorschach ve Peri Masalları Testi protokolleri incelenmiştir. Yanıtların içerik analizi yapılmıştır. İlk dönem anne çocuk ilişkisinde anne ile güçlü bağın olduğu ve astım hastalığının temelini bu ilişkinin oluşturduğu düşünülmektedir. Yanıt örnekleri astım tanılı çocuklarda temel depresyonun varlığını, ona eşlik eden işlemsel düşünceyi ve yoğun endişe halini destekler niteliktedir. Temel depresyonda öznenin acısı ve üzüntüsü görülmez. Temel depresyon Rorschach ve Peri Masalları Testinde tanımlayıcı, duygulardan arınmış işlemsel düşünce ve yoğun endişe ile birlikte görülmektedir. Burada görülen endişe ise ayrılık endişesi biçiminde görülür. Özet olarak, anne ile olan güçlü ilişki astım hastalığının temelini oluşturan en önemli belirleyicidir.

    Anahtar Kelimeler : Temel Depresyon, işlemsel düşünce, kaygı, astım