Sayı: 16 / MADDE BAĞIMLISI ERGENLERDE TEMSİLİ OLMAYAN DEPRESYON: ÇÖKME KORKUSU

  • MADDE BAĞIMLISI ERGENLERDE TEMSİLİ OLMAYAN DEPRESYON: ÇÖKME KORKUSU

    Sevgi Öztürk
    Özet :

    Bağımlılık sözcük anlamıyla birey ve nesne(si) arasında bireyin seçimi ile kurulan, aynilik ve süreklilik özelliği taşıyan bir ilişkidir. Bu ilişki tanımı içinde, bireyin seçimi ile başlamış olmasına rağmen, özerkliği zamanla ortadan kaldıran bir yön vardır. Bağımlılığın gelişmesiyle yitirilmeye başlanan bu özerklik, daha önce sahip olunmayan yeni tutum ve davranışların edinilmesine yol açar. Bu da bireyin iç dünyasına ve onu kuşatan dış ortama uyumunu olumsuz etkileyecek sorunların doğmasına neden olur. Ergenlik ise pek çok açıdan kayıpların ve ayrılıkların yaşandığı bir dönemdir. Bireyselleşme çabası ve ödipal çatışmanın yeniden canlanması çocukluğun sevgi nesnelerinden de ayrılmayı zorunlu kılar. Ancak, o güne kadar çocukluğun ideal imgeleri olan ebeveynlerle belli bir ilişki tarzının sona ermesinin ergenin narsizminde yarattığı kırılganlık bu sürecin yaşanmasını zorlaştırır. Bu çalışmada madde bağımlılığı olan ergenlerin ruhsal dünyaları projektif bir test olan Rorschach Testi aracılığıyla incelenmiştir. Depresif duygulanım içeren ve tasarımda yaşanan güçlüğe dair verilen yanıtlar psikanalitik görüşün nesne ilişkileri kuramı temelinde yorumlanmıştır. Ergenlik dönemindeki madde bağımlılığı ve bunun depresyonla ilişkisi Winnicott?un ?çökme korkusu? kavramı ve bağımlının nesne ilişkilerindeki nesne temsilleri bağlamında ele alınmıştır. Erken dönem anne çocuk ilişkisindeki eksiklikler, sürekli ve bütün bir nesnenin içselleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Madde bağımlılığının ve çökme korkusunun temelleri de burada oluşmaktadır. Çökme korkusu savunma örgütlenmesindeki bir başarısızlıktır. Savunma örgütlenmesinin altında yatan ?düşünülemez? bir durumu tanımlar. Depresyon kayıp nesne ile ilişkili bir ?depresif duygulanım tasarımları? bütünü üretir. Oysa ?çökme korkusu? her türlü tasarımlandırma etkinliğinden yoksundur.

    Anahtar Kelimeler : Madde bağımlılığı, ergenlik, depresyon, çökme korkusu, projektif testler