Sayı: 33-34 / SURİYELİ KADIN MÜLTECİLERLE SANAT TERAPİSİ ÇALIŞMA KITAPÇIĞI

  • SURİYELİ KADIN MÜLTECİLERLE SANAT TERAPİSİ ÇALIŞMA KITAPÇIĞI

    Şeniz Pamuk, Funda Akkapulu, Dilay Celasun, Gözde Aybeniz, Deniz Özsoy
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı, Suriyeli kadın mültecilerin, sanat terapisi grup çalışmaları sonucunda dile getirdikleri duygu ve düşüncelerindeki değişimleri, psikoloji alanında kabul görmüş değerlendirme araçlarıyla ölçmek ve bu ifadelerin geçerliliğini ortaya koymaktır. Katılımcılar, göç yoluyla Suriye?den Türkiye?ye gelmek zorunda kalan ve İstanbul/ Esenler?de yaşayan, 18- 55 yaşları arasındaki kadınlardan oluşmaktadır. İnsanı Kaynağı Geliştirme Vakfı (İKGV) bünyesine başvuran kadınlar, İKGV yetkilileri tarafından belirli kriterlere göre (psikolojik desteğe en çok ihtiyaç duyanlar öncelikli olmak üzere) grup çalışmasına yönlendirilmiştir. Toplamda 24 kadın mülteci, tüm oturumlara katılarak araştırmaya dahil edilme ölçütünü yerine getirmiştir. Grupla sanat terapisinin katılımcılar üzerindeki etkisini anlayabilmek adına grubun ilk ve son haftalarında değerlendirme yöntemi olarak Bir Ağaç Çiz ve Kinetik Aile Çiz testleri kullanılmıştır. Her hafta kullanılan dışavurumcu sanat terapisi tekniklerine ek olarak, katılımcılarla nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve dans ve beden terapisi egzersizlerinden de faydalanılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde, bu çalışmaların, Suriyeli kadın mültecilerde kendilik tanımlarının ailevi benlikten bireysel benliğe dönüşmesi, ?Mahrem benlik? sınırlarının geçirgen olmasıyla birlikte başkalarıyla paylaşılmayan, sınırları katı düşler, düşlemler, umutlar, korkular, öznel duygu ve düşüncelerin giderek daha rahat bir şekilde dile getirilmeye başlanması ve benliğin genişleyerek kendi bireysel özelliklerine dair farkındalıklarının artması gibi değişimler yarattığı saptanmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Suriyeli kadın mülteciler, grupla sanat terapisi, dışavurumcu sanat terapisi, Bir-Ağaç-Çiz Testi, Kinetik Aile Çizimi testi