Sayı: 32 / MORBİD OBEZİTEDE OLUMSUZ DUYGULANIMLARIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • MORBİD OBEZİTEDE OLUMSUZ DUYGULANIMLARIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Güler Kandemir, Bengi Pirim Düşgör
    Özet :

    Bu çalışmada morbid obezite ile olumsuz duygulanım ilişkisi hakkında bilgi edinilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğine bariatrik cerrahi onayı için başvuran 27 morbid obez kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar morbid obez sınıfında (BKİ ? 40) yer alan psikiyatrik bir tanı almamış, 20-60 yaş aralığında yetişkin bireylerdir. Kontrol grubu da buna paralel psikiyatrik bir tanı almamış, normal kiloda (BKİ: 18.5 ? 24.9) 27 kişiden oluşturulmuştur. Gönüllü katılımcılarla psikanalitik yönelimli ön görüşme yapılmış, demografik bilgi formu doldurulmuş, Rorschach Testi ve T.A.T uygulanmıştır. Her iki grup duygulanımları işleme, olumsuz duygulanımla başetme, ayrılma ve kayıp endişesi açısından değerlendirilmiştir. İstatistik ve içerik analizi sonuçları değerlendirildiğinde morbid obez kişilerin nesne kaybı endişesi ve depresif duygulanımla başetmede zorluk yaşadıkları ve bu kişilerde olumsuz duygulanımlar karşısında hipomanik savunmaların ve oral yatırımların arttığı görülmüştür. Ayrıca simbiyotik düşlemler, annesel imgeyle ayrışabilme, tek başına kalma kapasitesi gibi pregenital dönem ilişkilerine dair önemli bulgulara ulaşılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Morbid obezite, Olumsuz duygulanım, Rorschach Testi, Tematik Algı Testi