Sayı: 32 / BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ VE TRAVMA GEÇMİŞİ OLAN BİR KADIN HASTANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

  • BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ VE TRAVMA GEÇMİŞİ OLAN BİR KADIN HASTANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

    Altuğ Koraltan
    Özet :

    Bireyin yaşantısında üç önemli kriz dönemi vardır ve kriz dönemleri çok özel kırılganlıklar içerirler. Bundan dolayı bu hassasiyetler dezorganize edicidir ve travmatiktir. Bebekler üzerinde yapılan araştırmalar, travma sonrasında kapsanma yetersizliklerinin kendilik temsillerinde nasıl kalıcı hasarlar yaptıklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, 34 yaşında Bağımlı Kişilik Bozukluğu tanısı almış bir kadın hastanın, eşi tarafından terk edilmesiyle birlikte artan ruhsal sorunlarının kökenleri, projektif testler yardımı ile incelenmiştir. Hastanın nesne tasarımlarının persekütif olduğu ve net bir kendilik tasarımı sunamadığına dair yanıtlar görülmektedir. Buna bağlı olarak hasta dış dünyayı tekinsiz olarak algılamakta, iç-dış sınırların ayrımında güçlükler yaşamaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Projektif Test, Rorschach, TAT, Nesne İlişkileri, Travma, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Sınır Kişilik