Sayı: 30 / HAMİLELİK DÖNEMİ MEME KANSERİ TEŞHİSİ ALMIŞ KADINLARIN RUHSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

  • HAMİLELİK DÖNEMİ MEME KANSERİ TEŞHİSİ ALMIŞ KADINLARIN RUHSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

    Yeliz Polat Hoca
    Özet :

    Bu çalışmanın konusu, hamilelik dönemi meme kanseri tanısı almış üç kadın hastanın ruhsal olarak incelenmesidir. Çalışmanın amacı, olguların zihinselleştirme süreci hakkında bilgi edinmek, dürtülerin, duygulanımların projektif testlerde nasıl işlendiğini ortaya koymak ve ölüm dürtüsünün işleyişini araştırmaktır. Çalışmanın kuramsal çerçevesini psikanalitik psikosomatik kuram oluşturmaktadır. Araştırma hamilelik dönemi meme kanseri tanısı alan 3 olgu üzerinde yürütülmüştür. Projektif yöntemlerin tercih edildiği araştırmada sırasıyla yarı- yapılandırılmış klinik görüşme, Rorschach Testi ve Tematik Algı kullanılmıştır ve test sonuçları Fransız Okuluna göre değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre hamilelik dönemi meme kanseri tanısı almış kadın hastalarının dürtü ve duygulanımlarını işlemekte zorlandıkları, ruhsal dünyalarında ölüm dürtüsünün hâkim olduğu görülmüştür.

    Anahtar Kelimeler : Meme Kanseri, Rorschach Testi, Tematik Algı Testi, Ölüm Dürtüsü, Zihinselleştirme.