Sayı: 30 / PSORİAZİS VULGARİS VE ATOPİK DERMATİT HASTALARININ RUHSAL İŞLEYİŞLERİNİN PROJEKTİF TESTLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • PSORİAZİS VULGARİS VE ATOPİK DERMATİT HASTALARININ RUHSAL İŞLEYİŞLERİNİN PROJEKTİF TESTLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Neval Sipahi
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı, Psoriazis Vulgaris ve Atopik Dermatit tanılı toplam 20 hastanın dürtüsel işleyişlerini libidinalizasyon ekseninde Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) aracılığıyla değerlendirmektir. Katılımcılarla öncelikli olarak psikanalitik yarı yapılandırılmış öngörüşmeler yapılmış ve sonrasında katılımcılara sırasıyla Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) uygulanmıştır. Uygulanan projektif testler Fransız Okulu?na göre analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Rorschach Testi sonuçları katılımcıların dürtüsel işleyişlerine ışık tutan hareket ve renk yanıtlarının niteliği açısından değerlendirilmiş ve katılımcıların deri benlik yapılanmaları ve bedensel tasarımlarının niteliği Fisher ve Cleveland?ın (1958) tespit ettiği Zar ve Nüfuz Etme değişkenleri aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, libidinal ilişkisel yatırımın noksanlığını gösteren hareket ve renk yanıtlarının pasif içeriklerle açığa çıktığı; deri benlik yapılanmalarının ise uyarımları kapsamada yetersiz kalan, iç-dış bedensel sınırlar arasındaki hassasiyeti gözler önüne seren bir nitelikte olduğu bulgulanmıştır. Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi (TAT) sonuçları André Green?in nesnesizleştirme kavramı üzerinden tartışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Deri hastalıkları, Deri-Benlik, Nesnesizleştirme, Rorschach Testi, Tematik Algı Testi