Sayı: 30 / İNFERTİLİTE TANISI ALMIŞ ERKEKLERİN RUHSALLIKLARININ NARSİSİZM EKSENİNDE PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  • İNFERTİLİTE TANISI ALMIŞ ERKEKLERİN RUHSALLIKLARININ NARSİSİZM EKSENİNDE PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

    Alperen Ak, Tevfika İkiz
    Özet :

    Bu çalışmanın konusu infertilite tanısı almış erkeklerin ruhsallıklarının narsisizm ekseninde incelenmesidir. Çalışmanın amacı, araştırmaya katılan altı hasta üzerinden hastaların narsisistik yapılanmaları, savunmaları ve özdeşimlerinin projektif testler aracılığıyla incelenmesidir. Çalışmanın kuramsal temeli psikanalitik kuram olmakla birlikte projektif testler Fransız Okulu?na göre yorumlanmıştır. Araştırma primer infertilite tanısı almış altı erkek hasta ile yürütülmüştür. Projektif yöntemlerin tercih edildiği araştırmada sırasıyla klinik görüşme, Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi kullanılmıştır ve test sonuçları Fransız Okulu?na göre değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre infertilite tanısı almış erkeklerin narsisistik olarak yetersiz bir benlik algısına sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda hastalar narsisistik savunmaları kullanmakta yetersiz kalmakta ve buna bağlı olarak depresif duygulanım açığa çıkmaktadır. Hastalar erkeksi bir özdeşim kuramamaktadırlar.

    Anahtar Kelimeler : Infertilite, Rorschach Testi, Tematik Algı Testi, Narsisizm, Narsisistik Savunmalar, Özdeşim