Sayı: 29 / POSTMENOPOZAL SÜREÇTEKİ KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞLERİNİN PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

  • POSTMENOPOZAL SÜREÇTEKİ KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞLERİNİN PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

    Fatma Kandemir, Tevfika İkiz, A. Elif Yavuz Sever
    Özet :

    Bu makalede, projektif testler aracılığıyla, postmenopozal süreçteki kadınların ruhsal işleyişlerinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda postmenopozal evredeki kadınların bilinçdışı süreçleri, menopoza ve menstürasyona dair tanımlamaları ve menopozun gündelik hayatlarına etkileri psikanalitik kuram çerçevesinde yorumlanmıştır. Yaş ortalaması 45-55 aralığında olan, postmenopozal süreçteki, 15 gönüllü katılımcı ile çalışılmıştır. Her bir katılımcı ile öncelikle psikanalitik yönelimli yarı yapılandırılmış bir ön görüşme yapılmış arkasından Rorschach ve Tematik Algı Testi Uygulanmıştır. Projektif testlerden elde edilen sonuçlar Fransız Okuluna özgü içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi sonucu ortaya çıkan; üreme işlevinin kaybına bağlı depresif duygulanım, bedenin içinin saldırıya uğrayacağına dair bilinçdışı endişe ve cinselleşmiş beden tasarımı vermedeki güçlük, makalenin tartışma bölümünde ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Postmenopoz, Kadınlık, Projektif Testler, Menopozal Depresif Dugulanım, Menstürasyon