Sayı: 26 / HASTANEYE YATIRILMIŞ PSİKİYATRİK BİR ERGEN ÖRNEKLEMİNDE RORSCHACH GELİŞİMSEL İNDEKSİ

 • HASTANEYE YATIRILMIŞ PSİKİYATRİK BİR ERGEN ÖRNEKLEMİNDE RORSCHACH GELİŞİMSEL İNDEKSİ

  Heikki Toivakka
  Çeviren: Pitey Gonca Özbay
  Özet :

  Rorchach Gelişimsel İndeksi (Gİ) (Stanfill, Viglione & Resende, 2013), gelişimsel süreçler ve büyümeyi ölçmektedir. Stanfill ve ark., düşük Gİ puanlarının daha az etkili başa çıkma ve uyumla ve muhtemelen bazı psikopatoloji tipleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürmüştür. Bu çalışmanın amacı, hastaneye yatırılmış psikiyatrik bir ergen örnekleminde Gİ'nin dağılımını incelemektir. Örneklem olarak, 1998 ? 2002 yılları arasnda Tampere Üniversitesi Hastanesi ergen psikiyatrisi servisinde tanılama ve/veya tedavi planlaması için değerlendirilmiş 105 Fin ergen seçilmiştir. Cinsiyet dağılımı: 63 kadın/42 erkek, yaş M (SS) 15.4 (1.3), yaş aralığı 13 ? 18 yaş. Birincil taburculuk tanıları (ICD ? 10°a göre) şu şekildedir: psikotik bozukluk = 24, duygu-durum bozukluğu = 42 ve diğer bozukluklar = 39. ?Diğer bozukluklar" grubundaki tanılar çoğunlukla kaygı, davranım, yeme ve kimlik bozukluklarıdır. Rorschach testi Bütünleyici Sistem'e göre uygulanmış ve kodlanmıştır. Geçerli Rorschach BS kodlarının kodlayıcılar arası güvenirliği (KAG) iyi ile mükemmel arasında değişmektedir. Gİ yaşla ilişkili bulunmamıştır, bunun muhtemel nedeni, örneklemin yaş aralığının kısıtlı oluşudur. Buna ek olarak, G?, bir psikiyatrik şiddet ölçüm aracı olan Ego Zayıflığı İndeksi (EZİ-2) ile ilişkili bulunmamıştır. Psikotik grubun Gİ'si diğer gruplardan anlamlı olarak daha düşüktür, bu durum da daha düşük Gİ ile psikopatoloji arasında bağlantı olduğuna ilişkin hipotezi desteklemektedir.

  Anahtar Kelimeler : Rorschach, ergenlik, psikolojik gelişim